Save the date
Save the dateMay 23, 202411:00 AM - 1:00 PMGMT+2 Add to Calendar
Venue Location
Venue Location

World Trade Centre Stockholm AB

Klarabergsviadukten 70
Stockholm, Stockholms län, Sweden

Show on map
Organizer
Organizer
Contact Person: Robin Sukhia
Event Details
Event DetailsFörslag till dagordning/ Proposed Agenda


1. Val av ordförande på stämman

Election of Chairman of the Meeting


2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list


3. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare

Election of one or two people to verify the minutes and one person to hold the minutes.


4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the Meeting has been duly convened


5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Presentation of the Annual Report and the Auditor's Report


6. Beslut om

Resolution regarding


(a.) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

adoption of the profit and loss statement and the Balance Sheet


(b.) disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

disposition of the association´s profit or loss according to the adopted Balance Sheet


(c.) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och generalsekreteraren

discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Secretary General/CEO


7. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Determination of the number of members of the Board of Directors and determination of the

remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and Auditors


8. Val av styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag är bilagt.

Election of members of the Board of Directors and Auditors. The proposal from the election committee is enclosed.


9. Stämmans avslutande

Closing of the Meeting

Sponsors and Partners
Sponsors and Partners
Community
Community

Discover and connect with other attendees.

GSJCFAAG