This is a past event. Registration is closed. View other Sweden-India Business Council events.
Save the date
Save the dateJune 16, 20221:00 PM - 2:00 PM (GMT+1)
Organizer
Organizer
Contact Person: Robin Sukhia
Event Details
Event Details

Kallelse till online årsstämma i Sweden-India Business Council den 16 Juni 2022.

Notice to attend the online Annual General Meeting of the Sweden-Indian Business Council on 16 June 2022.


Plats/Venue: Zoom meeting (Online)

Tidpunkt/Time: 13.00 – 14.00


Förslag till dagordning/ Proposed Agenda


1. Val av ordförande på stämman

Election of Chairman of the Meeting


2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list


3. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare

Election of one or two persons to verify the minutes and one person to hold the minutes.


4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the Meeting has been duly convened


5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Presentation of the Annual Report and the Auditor's Report


6. Beslut om:

Resolution regarding:


(a.) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

adoption of the profit and loss statement and the Balance Sheet


(b.) disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

disposition of the associations profit or loss according to the adopted Balance Sheet


(c.) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och generalsekreteraren

discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Secretary General


7. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Determination of the number of members of the Board of Directors and determination of the

remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and Auditors


8. Val av styrelseledamöter och revisorer Valberedningens förslag är bilagt.

Election of members of the Board of Directors and Auditors. The proposal from the election committee is enclosed.


9. Ändring av stadgar.

Stadgarna föreslås ändras enligt bifogat förslag, varav bl a Artikel 6, 1:a stycket föreslås lyda "Styrelsen ska bestå av minst 10 och högst 16 ledamöter. Ledamöterna väljs på 2 år. Hälften av ledamöterna väljs år 1 och resterande hälften av ledamöterna år 2."


Nuvarande lydelse: "Styrelsen ska bestå av minst 10 och högst 16 ledamöter. Svenskt

Näringsliv, Business Sweden (f.d. Exportrådet) och Svensk Handel har rätt att utse varsin ledamot i styrelsen.

Övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman."

Notera att ett beslut om ändring av stadgarna kräver 2/3 av de röstande på stämman.


Amendment to the Articles of Association.

The Articles are proposed to be changed according to the enclosed draft, including the following amendment: Article 6, first paragraph is proposed to read as follows: "The Board shall consist of at least 10 and maximum 16 members. The term for the members are two years. Half of the numbers of members are elected Year 1 and the remaining are elected in Year 2."


The current text reads as follows:The board shall consist of at least 10 and maximum 16 members. The Confederation of Swedish Trade, Business Sweden (Former Swedish Trade Council) and The Swedish Trade Federation have the right to appoint one member each to the board. Other board members are appointed by the general meeting.

Please note that a resolution on an amendment of the Articles requires 2/3 of the votes of present members.
10. Stämmans avslutande

Closing of the Meeting


You can find the new Articles of Association here.

Sponsors and Partners
Sponsors and Partners
Community
Community

Connect with 21 people attending this event

ULPACONMMP